نولان می‌گوید حتی همکارانش از صدای «نارسا» فیلم‌های او انتقاد کرده‌اند

نولان می‌گوید حتی همکارانش از صدای «نارسا» ‌های او انتقاد کرده‌اند از وب سایت آرین سریال

نولان می‌گوید حتی همکارانش از صدای «نارسا» فیلم‌های او انتقاد کرده‌اند

لینک نولان می‌گوید حتی همکارانش از صدای «نارسا» فیلم‌های او انتقاد کرده‌اند از وب سایت آرین سریال

فیلم پیشنهادی  اولین تریلر رسمی فیلم Monster Hunter منتشر شد

پاسخی بگذارید